Geaccrediteerde vakopleidingen
Persoonlijke begeleiding
Internationale certificering

Algemene voorwaarden

Voor iedere opleiding, training, workshop, cursus of masterclass gelden een aantal aanmelding- en betalingsvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd en gedeponeerd in het document algemene voorwaarden, welke opvraagbaar zijn bij de Kamer van Koophandel via inschrijvingsnummer 27290823. Of downloaden via onderstaande link. Bij inschrijving dien je akkoord te zijn met deze voorwaarden voordat je kunt deelnemen aan opleiding, training, workshop, cursus of masterclass.

Downloaden algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle activiteiten van organisaties die vallen onder de werking van Nieuwetijds Opleidingen.

Online cursus

Voor iedere online cursus betaal je direct bij aanmelden. Je krijgt vervolgens ook direct toegang tot de complete cursus. Er is geen restitutie mogelijk.

Waarom voorwaarden?

Bij Nieuwetijds Opleidingen vinden we het belangrijk dat onze cursisten begrijpen wat we doen. Daarom staan hieronder de belangrijkste algemene voorwaarden en uitgangspunten. Tot de algemene voorwaarden behoort ook integraal onze disclaimer, het klachtenreglement en de privacy verklaring.

Algemene bepalingen

Opleidingen, trainingen, workshops en cursussen worden gegeven volgens de standaard van kwaliteit en integriteit die de mensen van Nieuwetijds Opleidingen ter beschikking staat. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na de opleiding, training of cursus informatie inwinnen of overleggen.
Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en doen mee op eigen risico. De lessen zijn geen vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een arts.

Nieuwetijds Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Voor onze opleidingen, trainingen en cursussen geldt na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen, daarna worden de algemene voorwaarden van kracht. Wanneer deelnemers zich aanmelden binnen 14 dagen voor de opleiding of workshops van start gaat kan er geen beroep gedaan worden op de wettelijke bedenktijd en gelden de hieronder aangegeven algemene voorwaarden.
De cursist heeft geen recht van wettelijke ontbinding bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de cursist en de cursist heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Algemene bepalingen specifiek ten aanzien van onze opleidingen

Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
Wanneer een deelnemer een opleiding wil onderbreken en bijvoorbeeld in een volgende groep de opleiding wil voltooien, betaalt de deelnemer eerst de volledige opleidingskosten. Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende groep is alleen in overleg mogelijk. Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald.
Bij annulering tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten terug.
Bij annulering binnen 21 dagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 30% van de opleidingskosten.
Bij betaling door een bedrijf, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
Bij annulering na 7 dagen voor de opleiding is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
Bij annulering binnen 2 dagen voor de opleiding of terugtrekken tijdens de opleiding is geen restitutie mogelijk.
Mocht de opleiding om de één of andere reden niet doorgaan, dan wordt binnen 7 dagen na de geplande aanvangsdatum van de opleiding het gehele bedrag teruggestort. Dit geldt niet bij verplaatsing van de opleiding naar andere data.

Annulering van een opleiding, training, workshop of cursus

Een opleiding, training of deelname aan een cursus kan tot 14 dagen na inschrijving kosteloos worden geannuleerd, mits cursist geen afstand heeft gedaan van zijn of haar recht op ontbinding na aangaan van de digitale inhoudt. Het is ook een mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor een vervanger.

Annulering en/of verplaatsing door Nieuwetijds Opleidingen

Nieuwetijds Opleidingen behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een programma te annuleren. Waar mogelijk zal Nieuwetijds Opleidingen een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Nieuwetijds Opleidingen programma’s en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
In geval van annulering of verplaatsing, doet Nieuwetijds Opleidingen daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Nieuwetijds Opleidingen zal dan spoedig met een voorgestelde alternatieve datum komen.
Voor door Nieuwetijds Opleidingen in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijf je de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als hier bedoeld, kun je nimmer aanspraak maken op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.

Vertrouwelijkheid en Intellectueel eigendom

Alle informatie van of over de cursist of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de cursist dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

Betaling

Voordat de overeenkomst wordt gesloten met zal Nieuwetijds Opleidingen de verschuldigde bedragen altijd inclusief btw vermelden. Al onze opleidingen, trainingen en cursisen zijn vrijgesteld van BTW op basis van artikel 25 WET OB. Gespreid betalen is slechts mogelijk voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.

Nakomen afspraken en klachten

We doen wat we beloven. En we zijn altijd eerlijk tegen je. Is er toch iets aan de hand? Dan lossen we dit natuurlijk in alle redelijkheid samen op. Als je om wat voor reden niet blij bent met de diensten van Nieuwetijds Opleidingen laat het ons dan weten. We komen daar dan altijd samen uit. Officiële klachten procedures zijn bij Nieuwetijds Opleidingen geregeld via KTNO.

AVG / privacy

We bewaken je gegevens alsof het de kroonjuwelen zijn.

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Ook Nieuwetijds Opleidingen is AVG proof. Hoe wij omgaan met jouw gegevens hebben we vastgelegd in de privacy Statement.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.